ervaringsgerichte procesbegeleiding op maat
referenties
Outward Bound® kan rekenen op een trouwe en enthousiaste klanten waarvoor we een breed pallet aan activiteiten hebben ontwikkeld. We laten hen graag aan het woord.


 

Testimonials

“De resultaten zijn verbluffend. Tot op vandaag zijn de positieve effecten voelbaar in onze onderneming."
Tom Schockaert, CEO
Delhaize doet al meer dan 9 jaar beroep op Outward Bound® voor de opleiding van hun toekomstige filiaalmanagers en - meer algemeen - hun ‘high potentials’. Om deze mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen, heeft Delhaize het Junior Management Program (JuMP) ontwikkeld, dat loopt over verschillende weken. Meer dan 400 managers hebben het JuMP programma reeds afgerond.
‘I have stretched myself in an uncomfortable situation and felt very well afterwards. I learned a lot about myself in a way I will never forget’
“Because of the team sessions with Outward Bound, we started the Turn-Around with a strong team spirit, clear agreements and a good understanding between TRA people and contractors."
Jo Jansen, TRA Turn-Around Manager, in de raffinaderij van Antwerpen
Outward Bound® is voor de retailer actief op tal van domeinen:

Het programma rond persoonlijke effectiviteit wordt al meer dan 10 jaar mede door Outward Bound® ingevuld en maakt deel uit van het Discover program van Delhaize voor de young high potentials van het bedrijf.
Teambuilding programma na reorganisatie. Na een recente reorganisatie waren er twee teams ontstaan uit een mix van vroeger bestaande teams met verschillende culturen. Het programma moest er toe bijdragen dat de teams elkaar beter zouden leren kennen, om zo de verschillende bestaande culturen te doorbreken en te evolueren naar één gezamenlijke cultuur.
22 country managers en directieleden werden samen gebracht in een vijfdaags programma. Zij kenden elkaar nauwelijks of niet omwille van hun geografische gespreide lokalisatie. Outward Bound® organiseerde een teambuilding activiteit voor de deelnemers. Bedoeling was om, over de grenzen heen, het belang van het globale netwerk op het voorplan te plaatsen om zo een team te vormen dat efficiënt wou en kon samenwerken.
Become more team! Leer elk lid dat zijn/haar bijdrage in het team waardevol is en ontwikkel zo de groepsdynamiek. Daarnaast werd de groepsefficiëntie in de verf gezet, over de interculturele verschillen heen. Competitiviteit versus samenwerking: wat is het effect van iemand’s gedrag voor de rest van het team?
Met deze teambuilding wilden we verantwoordelijken, ‘remote’ aan de slag in verschillende landen, die elkaar bovendien nauwelijks ooit ontmoet hadden, dichter bij elkaar brengen. Via de opleiding werd hen innovatiecapaciteit, decision making, risicoanalyse en ondernemerschap bijgebracht.
De opleiding maakte deel uit van een driedaags programma voor het executive team en had de tot doel het team te versterken en de efficiëntie bij de onderlinge samenwerking te verhogen. Daarbij werd specifiek aandacht geschonken aan de rol en functie van de afzonderlijke deelnemers.
Als gevolg van haar binationale expansie telt De Persgroep momenteel meer dan 3000 medewerkers in België en Nederland. Ook de ICT groep heeft heel wat nieuwe medewerkers aangetrokken. Outward Bound® tekende een teambuildingstraject uit om dit team te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst. De doelstellingen van dit programma werden als volgt samengevat:
Vertrouwen herstellen
Het teamgevoel creeren
Mekaar beter leren kennen
Op dezelfde lijn staan
Alle neuzen in dezelfde richting
Als team commitment krijgen rond een aantal acties
Vertrouwen verhogen in het team
​Brug slaan tussen operationele managers en de projectmanagers
Outward Bound® verzorgde een opleiding gericht op Change, n.a.v. de recente veranderingen binnen de organisatie.

​Deze Outward Bound® sessie werd georganiseerd voor 11 techniekers die instaan voor dienstverlening in gas en elektriciteit. Het team had een hele evolutie ondergaan: waar vroeger het team bestond uit eerder individuele technici-specialisten met de nadruk op uitvoering van bepaalde diensten, werd nu de nadruk gelegd op adviesverlening, waarbij ze een product moeten gaan beheren en de uitvoering door derden gebeurt, met daarbovenop een achttal nieuwe producten in hun achterhoofd. De technici, die elkaar slechts elke 14 dagen zien, moesten aldus meer gaan samenwerken, meer communiceren, out-of-the-box durven denken en elkaar ondersteunen om zo kwalitatief hoogstaand werk af te leveren.

Bovendien werden ze voortaan ook kwalitatief beoordeeld volgens de waarden van de organisatie: gedrevenheid, engagement, durf en verbondenheid.
De doelstellingen voor deze training werden als volgt samengevat:
• Het team versterken: ze hebben reeds een goede start genomen en deze training moet hen begeleiden in de volgende stappen en hen helpen deze ook vol te houden naar de toekomst toe.
• Meer/beter communiceren
• Kijken naar de onderlinge samenwerking: +/Δ analyse
• Elkaar helpen en ondersteunen → elkaar beschermen tegen fouten
• Stimuleren van het ‘out-of-the-box’ denken
• Elkaar feedback geven
• Leren herformuleren: in hun communicatie met klanten, volgens de noden van de klant
De taken van het Havenbedrijf Gent bestaan uit het uitoefenen van de havenadministratie. Het uiteindelijke doel is de efficiënte exploitatie van de haven. In grote lijnen houdt dit in dat het Havenbedrijf erop toeziet dat enerzijds in de haven de nodige en aangepaste infrastructuur aanwezig is voor een vlotte afwikkeling van de scheepvaart en van het goederenverkeer en dat er anderzijds een gunstig sociaaleconomisch klimaat wordt gecreëerd voor de industriële en commerciële bedrijven die in de haven actief zijn of zich er willen vestigen.

Het directiecomité had in 2009 een nieuw strategisch plan ontwikkeld: missie, visie en waarden waren onder de loep genomen, en er was een nieuwe directeur generaal. Men wilde mensen gemotiveerd krijgen om achter de nieuw geformuleerde waarden te staan.
De Outward Bound® focuste dan voornamelijk ook op:
• Kennismaken met iedereen ook buiten de diensten
• Delegeren en verantwoordelijkheid opnemen
• Creatief bezig zijn
• Meer verantwoorde risico’s durven nemen
• Vertrouwen
• Klantgerichtheid
• Engagement
• Aan de lijve ondervinden welke de waarden van onze organisatie zijn
• Goed communiceren
​• Proactief reageren ipv te wachten tot iets gevraagd wordt
Henry Wintermans Cigars behoort tot de Scandinavian Tobacco Group Benelux, met vestigingen in Geel en Leuven. In 2010 werden beide fabrieken verhuisd naar een nieuwe productiehal te Lummen.
De fusie van beide productie-eenheden, met hun personeel, betekende ook de fusie van twee verschillende culturen, achtergronden, en deels verschillende structuren. Om deze fusie een goede aftrap te geven, waarbij de werknemers van de plants te Leuven en Geel samen aan de slag gaan, werd beroep gedaan op Outward Bound®.
Alle medewerkers (van arbeiders tot management, ongeveer 330 personeelsleden) van Henri Wintermans Cigars namen deel aan de teambuilding, die opgezet werd in de nieuwe productieplant te Lummen.
ING organiseert jaarlijks een ontwikkelingstraject voor 14 young high potentials, die in de nabije toekomst zullen doorgroeien naar een functie in het general management.

De high potentials zijn vooral jonge mensen met meerdere diploma’s, die hun eerst job hebben bemachtigd. Het ontwikkelingstraject duurt vijf jaar, waarin ze een drietal langlopende jobfuncties zullen moeten uitoefenen van elk één tot anderhalf jaar: o.a. front office, back office, commercieel, aansturen van een team en een opdracht van ca. 6 maanden in het buitenland.

Binnen het opleidingstraject willen ze graag een Outward Bound® sessie inlassen, waarbij diverse doelstellingen vooropgesteld zijn:
• Opstart van een netwerk
• Hoe elkaar (onder)steunen
• Vertrouwen geven en uitstralen
• Sterkte en zwakte-analyse binnen de groep
• Zicht krijgen op de individuele performance in het team: welke zijn de groepsdynamische processen, hoe een groep aansturen, …
• Zicht krijgen op ‘ik als individu’ in een team
​• Hoe ga ik om met leiderschap en verandering
Outward Bound® vormt een vast schakel in het Chairman’s 25 project, een leadership programma bestaand uit 6 modules en gespreid over 1 jaar. De deelnemers zijn allen ‘partners’ in het bedrijf die voor deze training persoonlijk door de CEO worden uitgekozen. De Outward Bound® sessie biedt het internationale gezelschap de kans om actief kennis te verwerven m.b.t. effectief teamwork en hun persoonlijke efficiëntie te verbeteren als leider van een kleiner team.
Probleemoplossende taken gecombineerd met debriefing sessies laten toe om onderlinge gedragingen en interacties te observeren. De daaruit voortvloeiende discussies geeft hen een inzicht in hun eigen functioneren in het team en het effect daarvan op de andere teamleden.
In 360° coaching sessies worden deze leerprocessen dan verder uitgediept.
De focus van de training ligt op het uitdiepen van de persoonlijke effectiviteit als leider. Daarnaast werd een experimenteel leerprogramma uitgerold waarbij de deelnemer inzicht krijgt in zijn preferente leiderschaps- en coachingstijl. De deelnemers krijgen de kans om verschillende leiderschapsstijlen te toetsen, de specifieke rollen van de coach te ontdekken en de verschillende modellen te leren begrijpen.
Een training gericht op een meer efficiënt teamwork en het verkennen en verleggen van de grenzen voor eenieders persoonlijke effectiviteit als lid of leider van een klein team. Probleemoplossende taken gecombineerd met debriefing sessies laten toe om onderlinge gedragingen en interacties te observeren. De daaruit voortvloeiende discussies geeft hen een inzicht in hun eigen functioneren in het team en het effect daarvan op de andere teamleden.
Een leadership programma i.s.m. Vlerick, waarbij de business school een vormingstraject begeleidt rond leiderschap voor het middle mangement (plus) van Rabobank. Het traject bestaat uit 3 modules (lang traject) of uit 2 modules.

Binnen de module – Leiderschap op de brug tussen organisaties en individu - ligt de focus vooral op self assessment. Bedoeling is dat de deelnemers via allerlei methodieken een beter zicht krijgen op hun eigen functioneren als leider. De rode draad doorheen het programma is de MBTI. Outward Bound® werd gevraagd om de MBTI introductie te geven en een ervaringsgerichte dag te begeleiden. Bedoeling is dat de deelnemers de theorie in praktijk kunnen ervaren.

Doelstellingen
• Bewustwording van de eigen voorkeuren, kwaliteiten, valkuilen, leerpunten; als leider/manager maar vooral ook als persoon.
​• Erkennen van verschillen met anderen en hoe daarmee omgaan
• Feedback geven en ontvangen
• De toon zetten voor het verdere verloop van het traject – hoe vrijblijvend willen we met elkaar omgaan?
• Bewust omgaan met targets – hoe hoog leggen we de lat voor onszelf?
Teambuildingtraject voor de medewerkers van het tijdschrift Flair. De ploeg bestaat uit een 20-tal leden, deels freelance, deels 20- tot 30-jarigen, deels veertigplussers. Het belangrijkste objectief was de samenwerking te verbeteren, eenieders capaciteiten te erkennen en te leren respecteren. Het traject had tot doel de groepsdynamiek te versterken en een aangenaam en warm werkklimaat te creëren.
Programma voor de Sappi trainees: de doelstelling van deze Management Trainee workshop valt onder de noemer ‘Communicatie en groepsdynamika’ en had tot doel de deelnemers bewust laten worden en leren hanteren van:
• Wie ben ik als teamplayer/group member: wat zijn mijn kwaliteiten/valkuilen;
• Wat is mijn impact als group member op het geheel;
​• Wat zijn elementen die spelen binnen een groepsontwikkeling en hoe kan ik als groepslid en/of leidinggevende deze ontwikkeling beinvloeden (al sturend, afremmend of ...?)
Teambuilding voor medewerkers van Siemens België, Duitsland en Bombardier: Siemens België, Siemens Duitsland en Bombardier (Brugge), hadden een gezamenlijke opdracht gekregen van een klant: samen 200 treinen bouwen en leveren. Om deze opdracht zo efficiënt mogelijk aan te pakken, hadden ze de vraag gesteld aan Outward Bound® om hen te begeleiden.

Doelstellingen:
Mekaar beter leren kennen in een andere context
Nieuwe beelden opdoen van elkaar
Communicatie verbeteren
Cultuurverschillen overstijgen
Een meer ontspannen sfeer creëren die blijft voortduren in het bedrijf
Mensen met een verschillende mentaliteit leren samenwerken
​Alle neuzen in dezelfde richting
Het betreft hier een Outward Bound® sessie in het leiderschapstraject van Solvay Corporate University:
Dit programma maakte deel uit van een groter leiderschapstraject van de Solvay Corporate University. De 20 deelnemers waren middle managers van over de hele wereld. Ze werden ingedeeld in 4 groepen van 5 personen gedurende het volledige traject, waarbij deze groepen ook dienst doen als coachingsgroepen.
​Solvay had het jaar voordien Rhodia overgenomen. De 4 groepen waren dan ook zo samengesteld dat er steeds mensen in zaten zowel van Solvay als van Rhodia. Dat deze mensen mekaar konden vinden was een secundaire doelstelling van dit programma. Ondanks dat het opleidingstraject over leiderschap ging, kwam ook teamwork aan bod: mensen de kans geven om samen te functioneren in een team en om te zien hoe dat dan werkt.
Een traject rond persoonlijke effectiviteit, leiderschap en teambuilding. Telenet organiseert jaarlijks een Young Graduate Programme (young high potentials). Het totale programma duurt 18 maanden. De opstart (van een avond en twee dagen) wordt verzorgd door Outward Bound®.
De doelstellingen van die opstart worden als volgt geformuleerd:
• Selfawareness: jezelf beter leren kennen
• De groepsbinding realiseren: het groepsgevoel creëren
• Groeien zonder het contact met de realiteit te verliezen
• Vertrouwen opbouwen met mekaar en met Telenet (via de aanwezige HR mensen)
​• Welke zijn mijn sterkten en hoe kan ik die optimaal benutten?

Projecten

Social Profit Sector
Artevelde Hogeschool
Avans Hogeschool
CM
Croix Rouge française
Gemeenschapsinstellingen voor de Bijzondere Jeugdzorg
HoWest Sport en Beweging
Jeugd en Stad
Junior College Utrecht
KU Leuven
Mariagaarde Instituut
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Sociaal Fonds van de Podiumkunsten
Time-Out Sint Niklaas
Thomas More
Profit Sector
AVEVE
Baker Tilly
AXA Bank
Bertelsmann
Boehringer Ingelheim
Exxon
Fluxys
Haas Automatisation
ING Life
INSEAD
Technip
Tropicana
Val-i-pac
Vanas Engineering
Vlerick Business School
VOV
VRT