Delhaize

JuMP programma

Delhaize
Delhaize doet al meer dan 9 jaar beroep op Outward Bound® voor de opleiding van hun toekomstige filiaalmanagers en - meer algemeen - hun ‘high potentials’. Om deze mensen de kans te geven zich verder te ontwikkelen, heeft Delhaize het Junior Management Program (JuMP) ontwikkeld, dat loopt over verschillende weken. Meer dan 400 managers hebben het JuMP programma reeds afgerond.

strategie
JuMP bestaat uit verschillende modules, waarbij tijdens de laatste module de focus wordt gelegd op management en leadership thema’s. Deze residentiële module van 5 dagen, start met een tweedaagse waarin deelnemers vertrouwd worden met diverse theorieën rond management en communicatie (motivatiefactoren, situationeel leiding geven, HBDI, …). Vervolgens krijgen deelnemers de kans hun eigen leiderschapsstijl te ‘ontdekken’ en feedback te krijgen van andere deelnemers.
actie
Praktisch gezien krijgt elke deelnemer de kans de leiding te nemen over de groep tijdens een outdoor activiteit. Deze activiteiten kunnen zeer uiteenlopend zijn: van een probleemoplossingoefening, tot opdrachten rond vertrouwen, risico’s nemen, motiveren van anderen, enz. Na elke activiteit volgt systematisch een debrief. De leider wordt uitgenodigd te reflecteren op zijn leiderschapsstijl en krijgt daarop ook feedback van de andere deelnemers en van de Outward Bound® begeleider. Tijdens het tweede gedeelte van de debrief wordt gekeken naar de groepsdynamiek en het effect van het leiderschap op de motivatie van de deelnemers. Regelmatig wordt ook teruggekoppeld naar de theoretische modellen van in de vorige sessie.

Op de laatste dag van deze JuMP module stellen we een complexe opdracht voor aan de deelnemers, opgebouwd uit een twintigtal subopdrachten, die ze binnen een tijdspanne van ca. 4uur tot een goed einde moeten brengen. Er wordt ook een ‘directiecomité’ aangeduid dat verantwoordelijk zal zijn voor de planning, organisatie, beheer en inzetten van de middelen, toezicht op het geleverde werk van de anderen en het behalen van een meetbaar resultaat.
De ervaring leert ons dat deelnemers deze complexe opdracht vaak vergelijken met hun dagelijkse werk als manager van een grootwarenhuis. We vragen hen vooropgestelde doelstellingen te behalen, te luisteren naar de klanten en hen te respecteren, hun waarden als volharding en rechtvaardigheid en de kwaliteit van de groep Delhaize te verdedigen. Het verkregen resultaat wordt vervolgens vergeleken met de behaalde resultaten van vorige JuMP groepen en geanalyseerd, om zo de aandacht te vestigen op de belangrijkste leerpunten voor de deelnemers.

​De training wordt afgesloten met een feedbacksessie in kleine groepen. De deelnemers leren op die manier wat het effect is van hun gedrag op de anderen en hun eigen aandachtspunten verder ontwikkelen in een persoonlijk en concreet actieplan.
reflectie
Outward Bound® scoort steeds zeer hoog bij de JuMP deelnemers: ze waarderen vooral onze professionele begeleiding en zeggen zeer veel te leren tijdens de feedback momenten, zowel doorheen de Outward Bound® sessie als op het einde. De leer- en aandachtspunten tijdens de sessies worden als het ware verankerd en kunnen door deelnemers gemakkelijk worden meegenomen naar hun dagelijkse werkrealiteit. Op het einde van de Outward Bound® sessie hebben deelnemers steeds eenzelfde doel voor ogen: anderen ertoe aanzetten terug te kerennaar Outward Bound® bij een volgende opleiding…